Husorden

AB Rylehøjs husorden er vedhæftet som bilag til foreningens vedtægter. Link til foreningens vedtægter.

Husdyr
Det er tilladt at holde hund og kat. Hunde skal føres i snor på foreningens område. Efterladenskaber fjernes af ejeren. Det er en forudsætning for retten til at holde husdyr, at de ikke er til gene for andre beboere i foreningen.

Affald
Affald skal sorteres som anvist af foreningen, og bortskaffes på de steder, der er beregnet hertil. Beboere sørger selv for at bortskaffe storskrald. Storskrald må ikke opbevares på foreningens arealer.

Brændsel
Flydende brændsel og gasflasker skal opbevares i henhold til brandvedtægten. For nærmere oplysning herom, kan du kontakte det lokale brandvæsen.

Cykler
Ved behov foretager andelsboligforeningen oprydning af cykler. Cyklerne bliver opmærket, og bortskaffes efter 6 uger, hvis mærkningen ikke er fjernet af brugeren.

Inden opmærkningen sker, orienterer bestyrelsen skriftligt beboerne.

Parkering og biler m.m.
Parkering af biler, motorcykler, cykler, knallerter m.v. må ske på de af foreningen anviste pladser.

Campingvogne, autocampere og lignende må kun henstilles på foreningens parkeringspladser en kort periode med henblik på klargøring.

Biler og andre motorkøretøjer må ikke stilles sådan, at de generer udkørslen for andre. Hastigheden skal afpasses efter at der kan være legende børn der skal vises hensyn og respekt ved al færdsel på foreningens ejendom.

Fællesområder
Brug af fællesområder skal ske med respekt for og hensyntagen til hinanden. Støjende adfærd bør begrænses.

Efter brug af eller ophold på et fællesområde skal brugere rydde op efter sig selv.

Ved behov sørger andelsboligforeningen for oprydning på fællesarealer. Fjernede genstande opbevares i 6 uger og kan udleveres ved henvendelse til bestyrelsen. Herefter bortskaffes genstandene. Inden oprydning iværksættes orienterer bestyrelsen skriftligt beboerne.

Beboerne har pligt til at deltage i den fælles pasning af fællesarealet, herunder plæneklipningen, se nærmere på hjemmesiden.

Fælleshus
Fælleshuset kan benyttes gratis og reserveres på kalender på opslagstavlen. Huset skal holdes rent og ryddeligt samt rengøres efter brug, jf. liste over opgaver på opslagstavlen. Brugere af huset er ansvarlige for hus, inventar og for klarmelding efter brug. Se nærmere på hjemmesiden.

Støj
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres sådan, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige andelshavere. Brug af motorplæneklippere, boremaskiner og andet støjende værktøj må kun ske i disse tidsrum:
Hverdage: 7-20
Weekend: 9-18

Musik
Høj musik må ikke være til gene for de øvrige beboere og naboer. Bortset fra enkeltstående undtagelser bør det ikke ske efter kl. 23.00

Haver
Sørg for at holde haven pæn, herunder med græsslåning, hækklipning og ukrudtsbekæmpelse mv. Haven må ikke bruges til opmagasinering.

Hække og hegn
Hegn mellem boligerne må ikke være højere end 180 cm, med mindre de berørte naboer er enige om dette.
I den forreste del af forhaverne mod fællesarealet er den maksimale højde for hegn:

  • 160 cm for levende hegn
  • 140 cm for øvrige hegn

Udvendigt træværk
Alt udvendigt træværk, herunder hegn, der er synligt mod foreningens fællesområde, skal holdes i hvidt. Den hvide nuance skal være svarende til den maling vinduer og døre er malet med i 2010 – farvenummer Ral 9010.

Stativer til skraldespande er ikke omfattet af dette, men skal vedligeholdes på en måde, så de falder naturligt ind i omgivelserne.

Fællesvej
Beboere har ansvaret for at holde fællesvej og/eller fortov ud for andelen ren og ryddelig.

Grundejerforeningen sørger for snerydning på vejene. Fortovet ud mod Rylevej skal sneryddes af den enkelte andelshaver, dvs. boligerne med nr. 1 – 15.

Skader
Skader på ejendommen og ejendommens installationer anmeldes straks til bestyrelsen.

Bestyrelsen skal godkende bestilling af en håndværker, med mindre det er nødvendigt for at stoppe skaden, og det ikke er muligt at komme i kontakt med bestyrelsen.

Skadedyr
Ved evt. observation af rotter meldes dette straks til kommunen og derefter orienteres bestyrelsen.

Ved evt. observation af andre skadedyr, eksempelvis mus, mår og væggelus på foreningens ejendom, skal det straks anmeldes til bestyrelsen.