Vedtægter

Andelsboligforeningens vedtægter i pdf-format: Vedtægter AB Rylehøj.PDF

V E D T Æ G T E R
FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RYLEHØJ

§ 1.
NAVN OG HJEMSTED
(1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rylehøj.
(1.2) Foreningens hjemsted er i Hinnerup Kommune.

§ 2.
FORMÅL
(2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og administrere ejendommen matr.nr. 10 ap Hår By, Haldum, beliggende Bogfinkevej 1-37, 8382 Hinnerup.

§ 3.
MEDLEMMER
(3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år og som beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.
(3.2) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3, stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.4) Ved “flytter ind” i § 3, stk. i, forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.5) Hver andelshaver må ikke benytte mere end en bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.

§ 4.
INDSKUD
(4.1) Indskud udgør oprindeligt (i 1990) følgende beløb:
Kr. 208.230 for boligtype A, 110m2
Kr. 187.407 for boligtype B, 99 m2
Kr. 145.761 for boligtype C, 77 m2
(4.2) Indskuddet er indbetalt kontant.

§ 5.
HÆFTELSE
(5.1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jf. dog stk. 2.
(5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.
(5.3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.