Suppleanter

Suppleanterne deltager aktivt i foreningsarbejdet og har møderet, men ikke mødepligt til bestyrelsesmøderne.


Allan Niss (17)
Malene Maersk (13)


bestyrelsen